دلنوشته با طعم موسیقی

♪♫خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست ♪♫ از کجا می آید این آوای دوست♪♫

دلنوشته با طعم موسیقی

♪♫خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست ♪♫ از کجا می آید این آوای دوست♪♫

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۱۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است


تصور کنید اگر درختان سیگنال وای فای تولید میکردند ، ما درختان زیادی می کاشتیم و احتمالا زمین را هم نجات می دادیم! ، اما متاسفانه درختان اکسیژن تولید می کنند تا ما نفس بکشیم!


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۶
درویش محمد خراباتی
هرچه یک جامعه بیشتر از حقیقت فاصله بگیرد ، افراد آن جامعه از کسانی که حقیقت را می گویند بیش تر متنفر می شوند.

#جورج_اورول


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۳
درویش محمد خراباتیروزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست


👤پروین اعتصامی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۲
درویش محمد خراباتی
وقتیﺟﺎﻣﻌﻪﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮ #ﻏﻢ_ﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍﺀﺍﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻭ
ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﯿﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ!

ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ : ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴﺖ . ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟوامع امروزی ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪ ...

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯼ ﻟﻮﮐﺲِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺩﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﺟﻤﻼﺕِ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ، ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎ ﻣﯽﺩﻭﺯﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

#نقد_اجتماعی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۱
درویش محمد خراباتی

هنر و دیگر هیچ.!
خانه ی بروجردی ها کاشان 

#اینجا_ایران_است

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۷
درویش محمد خراباتیﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﻌﺼﺐ مىﺗﺮﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ راهش ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ؟!

#ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ_ﺭﺍﺳﻞ:

ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ مىﮐﻨﺪ، ﭼگونه ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻭل هاﯼ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ اشتباه است


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۶
درویش محمد خراباتیاگر مثل گاو گنده باشی
"می دوشنت"
اگر مثل خر قوی باشی
"بارت می کنند"
اگر مثل اسب دونده باشی
"سوارت می شودند"
فقط از فهمیدن تو می ترسند...!

#علی_شریعتی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۴
درویش محمد خراباتیشخصی به دارالحکومه رفت و گفت:
از کسی پولی طلب دارم. و پس نمی دهد.
گفتند: آیا شاهد داری؟
گفت: خدا!...
گفتند: کسی را معرفی کن؛ که قاضی او را بشناسد!!

#عبید_زاکانی۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۷
درویش محمد خراباتیآقای کوینر قاضیان ما رشوه خوار هستند !؟

آقای کوینر پاسخ داد : متاسفانه اصلا این طور نیستند

حتی با بالاترین مبالغ هم نمی توان آن ها را تطمیع کرد تا حق را بگویند .

#برتولت_برشت۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۱
درویش محمد خراباتیعجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند!
اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همنوعان خود کنند ،
شیطان در تنهایی خود خواهد مُرد!

#هلن_کلر

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۲۸
درویش محمد خراباتی